Bluz mutne vode

,,Svi znaju svrhu, štuka na vrhu tu su da kvare i naprave lom

a dole na dnu sudbinu jadnu mnogima rešava nekakav som.”

Đorđe Balašević

Mnogo je u poslednje vrijeme priče o vodnom bogatstvu Crne Gore i načinu na koji se njime upravlja, kome se i zašto daju koncesije, ko predstavlja  smetnju razvoju a ko se krije iza kulisa, ko ima pravo da štiti javni a ko gura privatni interes i još mnogo toga što bi i čistu, najčistiju rijeku, kakva je naša Tara, suza Evrope, zamutilo do te mjere da ni optičkim pomagalima ne bi mogli identifikovati ko pliva odmah ispod površine, a ko sa dna vreba da uzme što se još uzeti može.

I naravno, shodno ,,dobrom”, starom, provjerenom scenariju, a možda i po službenoj dužnosti, jer neke službe se nikada ne napuštaju, na javnoj sceni se opet pojavljuju već svima prepoznatljivi branitelji sistema, koji izbjegavaju svaki argumentovan javni  dijalog i  fokus stavljaju na potrebe društvenog razvoja i opšteg prosperiteta, koji se ugrožava od onih, koji više vjeruju svojim očima nego obrađenim fotografijama.

Mahanjem pred kamerama fotografijama koje zahvaljujući Google Earth-u sadrže notu prošlosti  i trodimenzionalnu projekciju budućnosti, umjesto da odražavaju postojeće, realno stanje na terenu, pokušava se izmanipulisati javnost i to na tako perfidan, providan i ponižavajući način, koji bi trebalo da isprovocira sve one koji shvataju koliko su okupirani naši vodni resursi.

Ne mogu od sebe otjerati osjećaj da  našoj ekološkoj državi prijeti kapitulacija i da ćemo kapitulirati a da građani ostanu uskraćeni od shvatanja razvojnog potencijala i humanog karaktera ove, odgovorno tvrdim, najbolje deklaracije,  koju je donijela Skupština Crne Gore u svim njenim  sazivima.

Najviše boli ćutanje univerzitetske elite i stručne javnosti, koje ili ne smiju, ili vođene ličnim interesima ne žele, pokušati objasniti građanima koliko smo lošim upravljanjem i prezaduživanjem ugrozili budućnost jednog perspektivnog i brzo osjetljivog razvojnog modela, zasnovanog na odgovornom, održivom korišćenju prirodnih resursa kojima raspolažemo kao drušvo u cjelini.

Iako ponosan na izuzetke, kakve su građanske inicijative za spriječavanje daljeg desanta projekata malih hidroelektanana na naše rijeke, koje okupljaju odgovorne i građanski svjesne i hrabre ljude, nijesam optimista da će sva podnijeta i tek predstojeća žrtva, biti dovoljna da se odbranimo od brana, koje se grade kako bi nas spriječili da koristimo pravo na učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, a koje nam je garantovano Ustavom, čitavim nizom važećih zakona, kakav je Zakon o životnoj sredini i potvrđenih međunarodnih ugovora, kakva je npr. Arhuska konvencija.

Bojim se, jer primjećujem da većina građana, bez stomačnih problema, prihvata priču da recimo , tamna voda, boje i mirisa fekalija, iz postrojenja za précišćavanje otpadnih voda u Nikšiću ispunjava sve zakonom propisane parametre. Kao i uzorak vidljivo mutne vode uzet iz Tare, u blizini izvođenja građevinskih radova za potrebe izgradnje dionice auto puta.

Da nakon skorašnjih poplava na ulicama opštine Budva, niko nije kriv i odgovoran, već se učinilo pravo čudo i dokazala efikasnost sistema. Ili da stomačni virus koji je prethodnih dana bio prisutan u više opština, nema veze sa vodom koju pijemo sa česme.

Nabrojao sam samo par situacija, onih koje su se nažalost desile u skorašnje vrijeme, a kad bih krenuo unazad, mogao bih na još mnogo toga da podsjetim.

Ali neću unazad, neću ne zbog toga da me ne bi optužili kao nepatriotu, već zato što želim da idem naprijed. I to iskreno želim svima. Svima, ne samo u Crnoj Gori, koji shvataju da voda neće odnijeti svo smeće koje se u nju baci, niti će vrtlozi povući toliko na dno. Jer dio ostane. Neka vrba ili šiblje se već pobrinu za to. I postane vidljivo kad korita presuše. Isto kao i  iriturajuće ravnodušno, stanje većine javnosti, što prijeti da nas kao društvo usidri u mjestu. Mjestu koje ne zaslužuje neko ko ima izlaz na more, prelijepa jezera, divlje rijeke i bistre potoke ili neistraženo blago u podzemnim vodama.

Vjerujem da je zato suštinski bitno otvoriti javni dijalog, oko valorizacije našeg vodnog bogatstva, koje se bahato i nemilosrdno rasipalo u prethodnih više decenija i mogućnostima za njegovo održivo korišćenje i sanaciju učinjene ekološke i ekonomske štete.

Vjerujem da je vrijeme da zaplivamo slobodnim stilom jer ,,naidju krize, drukčije grize i samo najbolji plivaju još”.

A najbolji treba konačno i da isplivaju iz sivila.

Više od igre

Pre­kid utak­mi­ce iz­me­đu re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re i Ru­si­je mo­rao bi bi­ti ozbi­ljan po­vod da se dru­štvo u cje­li­ni do­bro za­mi­sli i za­pi­ta ku­da ide­mo.

Jed­no od naj­sta­ri­jih fi­lo­sof­skih pi­ta­nja, pi­ta­nje uzro­ka i po­sle­di­ca, ne­ka­ko mi se či­ni naj­pri­klad­ni­jim ana­li­tič­kim mo­de­lom za ta­kav, po me­ni ve­o­ma kom­plek­san po­du­hvat.

Ako re­al­no sa­gle­da­mo sve što je pret­ho­di­lo in­ci­den­tu na fud­bal­skoj utak­mi­ci, ko­ja je bi­la mo­žda i naj­ma­nje sa­mo to, shva­ti­će­mo da je ba­klja ko­ja je po­go­di­la gol­ma­na ru­ske re­pre­zen­ta­ci­je za­pra­vo bi­la ,,sa­te­lit­ski” na­vo­đe­na i da je mla­dić ko­ji je ba­cio u te­ren naj­ma­nje od­go­vo­ran za ono što je ka­sni­je usli­je­di­lo, iako ga to ne am­ne­sti­ra od od­go­vor­no­sti za uči­nje­no.

Ci­je­li am­bi­jent i at­mos­fe­ra, na­ro­či­to na dru­štve­nim mre­ža­ma, ali i u me­di­ji­ma, u ko­joj se pri­pre­mao, ka­ko su ga na­ja­vlji­va­li, isto­rij­ski meč za Cr­nu Go­ru, tre­ba­lo je da bu­de alarm pri­je svih za Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va i Upra­vu po­li­ci­je, jer su na­ja­vlji­va­ni ma­sov­ni do­la­sci hor­di pro­srp­skih hu­li­ga­na iz ze­ma­lja re­gi­o­na, ko­je će do­če­ka­ti do­ma­ći iz­daj­ni­ci, oni isti ko­ji su 2006. na re­fe­ren­du­mu gla­sa­li pro­tiv ne­za­vi­sno­sti i su­ve­re­no­sti. I ko­ji su i sa­da pro­tiv ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO voj­ni pakt.

Ka­da uz to do­da­mo i na­vi­ja­če Ru­si­je ko­ji su tra­di­ci­o­nal­no eti­ke­ti­ra­ni kao pi­ja­ni i in­ci­dent­ni, bi­lo je za oče­ki­va­ti da se će sta­di­on bi­ti pod po­ja­ča­nim nad­zo­rom i da će po­li­ci­ja i obez­bje­đe­nje re­a­go­va­ti na sva­ku, pa i naj­ma­nju pro­vo­ka­ci­ju.

Na­rav­no, i na­vi­ja­či re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re ima­li su do­dat­ni pri­ti­sak. Tre­ba­lo je na dje­lu po­ka­za­ti ko­li­ko se i ka­ko vo­li svo­ja do­mo­vi­na. Pa i re­žim, ako ho­će­te. Je­dan je­di­ni. Vječ­ni…

Наставите са читањем „Više od igre“

ZNAM ŠTA STE RADILI PROŠLOG SEMESTRA

,,Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati”

Jovan Jovanović Zmaj

Koliko smo kao društvo moralno potonuli može se vidjeti i kroz aktuelnu aferu plagijata naučnih radova, koja sve više dobija tragikomičnu konotaciju.

Sistem ,,izvrnutih” vrijednosti, koji je decenijama građen na politici prepisivanja, od zakonskih i podzakonskih akata do različitih strateških i akcionih planova, gdje su partijske knjižice bile i ostale najvrijedniji ,,papir” i u kome kontinuiran i izražen ,,odliv mozgova” nije brinuo nikoga, teško da je mogao iznjedriti drugačije prakse.

Zato i čudi toliki talas ,,iznenađenja” kod različitih struktura, očigledno željnih osuda i presuda po kratkom postupku.

Umjesto da se konačno počnemo baviti uzrokom problema koji je doveo do posledica zbog kojih smo danas kao društvo tu gdje smo, a svi znamo gdje, imamo slučaj da se javnim ,,lovom na vještice” skreće pažnja sa suštine.

Zašto je u ovom momentu važno ne dozvoliti dežurnim ,,alarmatorima” svima znanih nepravilnosti, željnih senzacije i lične afirmacije, da budu i ,,egzekutori” u ime javnosti?

Наставите са читањем „ZNAM ŠTA STE RADILI PROŠLOG SEMESTRA“

PERONSKA

,,U slutnji, u čežnji, daljine, daljine,

U srcu, u dahu, planine, planine…“

Iz pjesme ,,Odlazak“ Tina Ujevića

Siguran sam da Novogodišnji i Božićni, kao i svi drugi praznici, većinu asociraju na putovanja, udaljene ili bliže destinacije. Potpuno nebitno. Važno je negdje otići. Ili ,,maknuti se“, kako to u žargonu kažu kod nas. Pa makar i na par dana.

Pokušati zaboraviti sve ono što podrazumijeva svakodnevnicu.

Vidjeti se sa prijateljima iz djetinjstva ili školovanja sa kojima se inače družimo samo tih nekoliko prazničnih dana godišnje. Ponovo evocirati stare uspomene i pričati iste stare priče, jer htjeli mi ili ne, moramo priznati da se samo rijetkim srećnicima događaju neke nove koje imaju dovolju ,,težinu“ da budu na repertoaru tokom prazničnih susreta.

U neko doba, kada ponestane materijala za razgovor, ispriča se sve iz ličnog i profesionalnog života, na red dođu i pjesme. Naravno, one stare koje nas podsjećaju na vremena kada smo slobodu doživljavali drugačije. Neki bi rekli naivnije, a drugi, oni nepopravljivi, iskrenije.

Slijede trenuci emotivnog pražnjenja, snažni zagrljaji puni ljubavi i patnje… Nije neobično da se pusti i po koja suza. A ni kaže nešto što se (ne)misli, onima koji imaju drugačije mišljenje. O politici, naravno. Gdje bi se drugo mimoilazili?

Polomi se i po neka čaša. Prazna…

I kao i svemu u životu i praznicima (pre)brzo dođe kraj.

I opet se treba pozdravljati, rastajati, odlaziti…

Nakon nekog vremena, kada su utisci još svježi, proradi savjest. Pa se preispitujemo jesmo li koga uvrijedili ili ponizili? Jesmo li mogli nešto prećutati, biti taktičniji?

Ipak prođe i to. I eto nas, čini se za tren, nazad u starom ritmu i istim obavezama. A u Novoj godini. Pomalo apsurdno, zar ne?

Nadam se da nijesam previše iskarikirao praznike, to mi nikako nije cilj.

Наставите са читањем „PERONSKA“

EU I NATO

Potpuno je prirodno da se krajem odnosno početkom godina analiziraju najznačajniji momenti i prave planovi kako poboljšati životnu sredinu u kojoj živimo i radimo.

Za odgovorne pojedince koji su uz to istaknuti u zajednici, to je čak i obaveza, jer upravo se na takvim stvarima zapravo i zasniva javno zastupanje.

Činjenica da su integracije bile u fokusu većine nas koji javnost pokušavamo zainteresovati za procese od kojih nesporno zavisi kvalitet života ne samo današnjih već i budući generacija, kojima će ostavljeno nasleđene olakštati ili otežati.

Iako nam se u poslednje vrijeme od (pre)plaćenih NATO lobista, kojih ima i među (ne)zavisnim medijima,  servira neutemeljena teorija sa su procesi pregovora sa Evropskom Unijom i članstvo u tom vojnom paktu zapravo neraskidivo povezani, jasno je da većina građana Crne Gore, pa i onih mlađih, nije spremna prihvatiti takvu politiku ucjene.

Utisak koji sam stekao tokom dosadašnje agresivne NATO kampanje, koja u suštini i oslikava o kakvoj je  organizaciji riječ, jeste da bez obzira na visinu potrošenih sredstava, iz budžeta i stranih donacija, građanima Crne Gore nije lako nametnuti jedan takav dominantno vojni savez.

Наставите са читањем „EU I NATO“

Čiča Đorđije ubija aždahu

Kada su u pitanju postupci pravosuđa a i izvršne vlasti prema aktivnom građanstvu u Crnoj Gori, mišljenja sam da je veoma teško iznenaditi javnost.

Prethodne nešto više od dvije decenije navikle su nas da je pravda negdje daleko na horizontu, teško dostupna za obične smrtnike. Takođe, naučili smo da je veoma izvodljivo zamjenom teza i uz pomoć donosioca odluka žrtve pretvoriti u krivce, a kriminalce u ugledne poslovne ljude.

Ipak siguran sam da je slučaj višegodišnjeg sistemskog nasilja nad građanima MZ Beranselo koji se bore protiv nelegalnog deponovanja otpada u neposrednoj blizini njihovih domova, bio faktor iznenađenja za sve u demokratskoj, građanskoj i ekološkoj Crnoj Gori. To govorim i na osnovu ličnog trogodišnjeg iskustva i utiska da sam i sam često iznenađen šta je sve iz nas, kao društva u cjelini, izvukla ova humana i časna građanska inicijativa.

Da samo zbog nekih dežurnih pojasnim da iznenađen nije isto što i neobavješten. Veoma sam ponosan što sam dao doprinos da cjelokupna javnost bude adekvatno informisana o svemu što se događaja kako na Vasovim vodama, tako i u institucionalnoj borbi koja se, uporedo sa terenskim aktivnostima, kontinuirano vodi na više nivoa.

Vasove vode su postale međunarodno prepoznate kao slaba tačka sistema, gdje se preskakanjem suštine problema pokušava strategijom iscrpljivanja i zastrašivanja prikriti značajan broj nepravilnosti i nezakonitih radnji, kao i institucionalna i pojedinačna odgovornost za ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi.

Javna je tajna da čak i zaposleni u institucijama sistema priznaju da je bilo nedopustivih propusta i da je problem prevazišao granice tolerancije, koje su kod njih značajno veće nego što to recimo piše u zakonima koje treba da sprovode. I za što su na kraju krajeva plaćeni.

Наставите са читањем „Čiča Đorđije ubija aždahu“

Energetski kolaps

Ili gdje nas to vodi Nacrt Strategije razvoja energetike do 2030

Ista priča, već (pre)pričana, koja se vodila tokom javnih rasprava za Nacrt Strategija razvoja energetike do 2030. godine, nekako me inspirisala da pokušam iz nekog drugačijeg  ugla sagledati suštinu i približiti najširoj javnosti šta to zapravo projektuje ovaj dokument.

Dodatni motiv sam pronašao u tome što mediji, pa ni oni nezavisni, nešto nijesu pokazali veliko interesovanje za ovu javnu raspravu , što se može tumačiti na više načina. Meni je najbližI razlog za to izostanak skupih medijskih kampanja, sa sve zakupljenim prostorom na elektronskim, odnosno stanicama u štampanim medijima.

Možda griješim. Možda su procjene da se široki auditorijum zasitio životnih tema, pa ni to što je usred javne rasprave bilo više nego senzacionalnih vijesti, poput poruka Svjetske banke i MMF-a,oko budućnosti KAP-a, krađe struje od strane KAP-a i reakcija Brisela na to,  aktiviranja garancija datih za KAP, Željezaru, Željeznicu i Pobjedu, povećanja PDV na 19% itd, koje su itekako direktno povezane sa Nacrtom Strategije, nije dovoljno  za intezivnije istraživačko novinarstvo.

Наставите са читањем „Energetski kolaps“

Ispravljanje krive Drine

,,Problemi se ne mogu riješiti sa istim načinom razmišljanja koji ih je stvorio.”

Albert Ajnštajn

Ministarstvo ekonomije je stavilo na javnu raspravu Nacrt Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine. Reklo bi se u pravo vrijeme, mada ne znam koliko je to bila namjera onih koji su odredili tajming.

Evo i zašto tako mislim. Sem laičke i stručne javnosti, koje sami pomen izgradnje brana nekako trgne iz duboke društvene letargije, možda neočekivano su se desile i neke veoma bitne stvari koje su ovoj javnoj raspravi dale i regionalni, pa čak i globalni karakter.

Jasni stavovi Svjetske banke i MMF-a oko KAP-a , što je potpuno realno i nešto već odavno jasno svim dobronamjernim ljudima, trebalo bi da djeluju ohrabrujuće i na donosioce odluka, koji u prethodnom vremenu ili nijesu željeli ili nijesu smjeli podvući crtu između javnog i privatnog interesa.

Iako sam lično mišljenja da socio-ekonomski aspekt nikad nije bio glavni razlog zbog čega smo plaćali tuđe dugove, već sumnjam različite ugradnje i lični interes,  nijesam mogao pretpostaviti da će se ići toliko daleko i dopuštati nezakonite radnje poput krađe električne energije, neplaćanja poreza…

Наставите са читањем „Ispravljanje krive Drine“

GLODARI EKOLOGIJE

Ili primjenjena basna o zecu i kornjači

Kada je 21. septembra 1991. godine na Žabljaku jednoglasno usvojena Deklaracija o proglašenju Crne Gore ekološkom državom, većina sigurno nije mogla naslutiti kako će neslavno završtiti ta nadasve humana ideja.

Ideja koja je bila preteča održivom razvoju, koga su danas puna usta svima, mogla je građanima Crne Gore donijeti mnogo benefita i učiniti nas prepoznatljivom i poželjnom destinacijom za sve one koji makar tokom perioda odmora žele uskladiti svoje sa potrebama prirode, pritom uživajući u svom izboru.

Наставите са читањем „GLODARI EKOLOGIJE“

URBANA EKOLOGIJA

Stepen civilizacije u kom živimo i savremene informatičko komunikacione tehnologije koje su, bez obzira na ozbiljnu ekonomsku krizu, dostupne i većini nas u Crnoj Gori, učinile su i da se i na životnu sredinu gledamo drugačije, usudio bih se reći mnogo realnije.

Ekologija, ionako kompleksna i multidisciplinarna nauka, postala je istinski globalni brend i mislim da neću pogriješiti ako kažem da će trend njene popularnosti  ići samo uzlaznom putanjom.

Наставите са читањем „URBANA EKOLOGIJA“